top of page

Algemene voorwaarden
GO 24/7 B.V.

Apparatuur en faciliteiten reglement

Onze club beschikt over verschillende soorten apparatuur die het voor u mogelijk maken om uw fitnessdoelen te bereiken. Wanneer u deelneemt aan de gratis intake krijgt u uitgelegd hoe de apparatuur werkt.

 

U dient alle instructies die door de trainer of door een andere medewerker worden gegeven opvolgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over hoe u de apparatuur kunt gebruiken, vraag een trainer of een medewerker tijdens de bemande uren of maak een afspraak voor uitleg/begeleiding. U dient geen gebruik te maken van apparatuur als u niet zeker bent over de werking van deze apparatuur.

HUISREGELS:
Neem altijd een handdoek en sportschoenen mee.
Sportschoenen mogen pas binnen in de club aangedaan worden. Dit zodat we onze club netjes kunnen houden.

VEILIGHEID:
Het gebouw en de club met haar faciliteiten staan onder 24-uurs bewaking. Dit videosysteem wordt gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. Laat geen individuen binnen die op de deur kloppen en/of op u zwaaien om de deur open te maken, aangezien dit risico’s voor u en de andere sporters met zich mee kan brengen. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten, zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden.

TOILETTEN EN DOUCHES:
Zowel de toiletten als de doucheruimtes beschikken over een slot dat u dient te gebruiken. Houd deze ruimte a.u.b. schoon

BLESSURE EN EERSTE HULP:
In het geval dat u of een ander individu gewond raakt: 

 • Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit beschikbaar in de club

 • Voor ernstige verwondingen die medische behandeling nodig hebben, belt u 112. Voor reanimatie is een AED aanwezig.
   

STROOMUITVAL:

In het geval van een stroomstoring zal de aanwezige verlichting u naar de nooduitgang(en) begeleiden. De deur van de nooduitgang is handmatig te gebruiken in het geval van een stroomstoring.
 

BRAND:

In het geval van een brand, of als je rookgeur ruikt of rook ziet, verlaat het gebouw direct. Bel 112 daarna onmiddellijk.

LEDEN KENNISGEVING:
Ik erken dat ik netjes met alle apparaten omga, alsmede in staat ben om alle uitgangen en beveiliging te kunnen gebruiken. Ik heb bovenstaand faciliteiten-reglement van de club gelezen en ga hiermee akkoord. Ik begrijp de risico’s in verband met het gebruik van fitnessapparatuur en het alleen uitoefenen van deze apparatuur zonder de hulp van een trainer of toezicht.

Ik verklaar en ga akkoord met de club en het personeel te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit of in verband staat met mijn gebruik van de apparatuur of de faciliteiten van de club of elk incident dat zich voordoet tijdens het gebruik van de club faciliteiten.

Ik begrijp dat dit formulier bedoeld is om veelomvattend te zijn en in overeenstemming is met de geldende wetten, waardoor het juridisch bindend is. Mocht een gedeelte van dit formulier nietig worden verklaard i.v.m. wettelijke bepalingen, dan is de rest van dit formulier nog steeds van toepassing. Indien u een ouder en / of voogd van een minderjarige bent, gaat u ermee akkoord om volledig verantwoordelijkheid te nemen voor alle acties, schade, letsel of verlies van eigendommen. En dat overtreding van onze regels kan leiden tot het verlies van lidmaatschap privileges.

Ik heb dit formulier zorgvuldig gelezen en ik begrijp de inhoud, waardoor ik bewust en vrijwillig dit formulier onderteken.


* Voor leden jonger dan 18 jaar: Dient een ouder of voogd dit reglement te hebben gelezen en te hebben getekend voor akkoord op het lidmaatschap.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden GO 24/7 health & wellness

1. Definities:

1.1 Club: Ondernemer GO 24/7 health & wellness (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).

1.2 Lid/leden of u: Consument / ondergetekend lid.

1.3 Overeenkomst: Overeenkomst tussen Club en lid.

 

2. Toepasselijkheid en info: Leden worden geacht deze voorwaarden voor ondertekening te lezen en verklaren door ondertekening van lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van de voorwaarden te accepteren.

2.1 Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst gaat u akkoord met deze lidmaatschapsvoorwaarden en het (eventueel) geldende Club (of huishoudelijk) reglement welke van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door de Club.

2.2 U zult worden toegelaten tot de Club en haar faciliteiten op voorwaarde dat u voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen.

2.3 U begrijpt dat het risico van letsel door (groeps-) fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur aanwezig is. U weet dat de Club op tijden onbemand is en accepteert alle risico’s in verband met het gebruik van trainingsapparatuur tijdens aan- en afwezigheid van personeel op de Club.

2.4 U beseft dat GO 24/7 streeft naar het belang om ieder nieuw lid een goede begeleiding en training te geven voor een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Club. U bent zich ervan bewust dat GO 24/7 health & wellness u een oriënterende training geeft waarbij u een rondleiding en uitleg zal krijgen. Als u besluit dat u deze oriënterende training niet wilt volgen, zult u advies inwinnen van het personeel als u niet vertrouwd bent met een deel van de uitrusting of het type van de oefening.

 

3. Het aanbod:

3.1 Het aanbod van de Club wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Club aangegeven termijn of actieperiode. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het lid een (medisch) vragenformulier in dat hem door de Club ter beschikking wordt gesteld.

Het aanbod omvat ten minste:

 • De vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

 • De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4;

 • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

 • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

 • De kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van 4.10. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en/of eenmalige kosten;

 • De wijze van betaling en de betalingstermijn;

 • De periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;

 • Het eventuele clubreglement.

3.2 De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken.

3.3 Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.

 

4. Lidmaatschap:

4.1 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar.

4.2 Het lidmaatschap geeft leden recht om 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.

4.3 De afgesproken lidmaatschapsperiode start op de eerste dag van de eerstvolgende volledige maand van betaling maandlidmaatschapsgelden.

4.4 Het Lid heeft 2 weken (14 dagen) bedenktijd na ondertekening van de Overeenkomst om het aangegane lidmaatschap kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik heeft gemaakt van onze sportfaciliteiten.

4.5 In geval van verlies van uw toegangssleutel, meldt u dit zo snel mogelijk. U dient een nieuwe toegangssleutel aan te kopen.

4.6 Bij afsluiting van een lidmaatschap gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de maand in. Start men in een lopende maand dan betaalt men een gedeelte van de maand (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende nieuwe maand.

4.7 Er zal bij inschrijving een digitale foto van u gemaakt worden ter identificatie en veiligheid.

4.8 U kunt maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

4.9 GO 24/7 health & wellness behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

4.10 Indien u als lid heeft gekozen voor een lidmaatschapsperiode van een langere periode en deze eerder wenst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand, herberekenen wij op basis van de daadwerkelijke afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschapsbijdrage en/of inschrijfgeld. U voldoet de herberekening voor de einddatum van de opzegging.

 

5. Duur:

5.1 Wanneer u lid wordt van de Club, gaat u akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij u uw lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum is ontvangen.

5.2 Als u lid wordt van de Club voorafgaand aan de opening van de Club, zal uw lidmaatschapsperiode beginnen vanaf de eerste volle maand na opening van de Club.

 

6. Lidmaatschapsgelden:

6.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.

6.2 Eventuele prijsverhogingen worden minimaal door de Club 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.

6.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

6.4 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 6.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 6.3.
6.5 Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangssleutel bij aanvang van het lidmaatschap voldaan. Een legitimatie van het lid zal bij inschrijving worden gevraagd. Zo ook controle van bankpas en gegevens.
6.6 Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere niet leeftijdsgebonden lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

7. Verzuim en te late betaling:
7.1 De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Mocht u in gebreke blijven om enige betaling te voldoen zoals overeengekomen in de overeenkomst, zal de Club het recht hebben om het resterende saldo op te eisen en gaat u akkoord de toegestane rente en alle kosten van invordering te betalen, waaronder maar niet beperkt tot incassobureau kosten, gerechtelijke kosten, en advocaatkosten. Dit alles heeft toepassing op betalingen die niet zijn gelukt. Indien een maandelijkse betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt betaald, betaalt u de bijkomende kosten voor te late betaling en de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakeld bedrijf.
7.2 Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

 

8. Opschorting van het lidmaatschap:

8.1 Als u niet in staat bent om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel kunt u uw lidmaatschap (tijdelijk) laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. We hebben het recht om een schriftelijk bewijs behandeld arts, specialist of behandelkaart o.i.d. te vragen ter bevestiging van uw ziekte of aantoonbaar letsel. Een tijdelijke stopzetting tijdens de lidmaatschapsperiode zal de lengte van de verbintenis met de duur van de stopzetting verlengen. Kennisgeving van de beëindiging van een lidmaatschap kan niet gelijktijdig worden uitgevoerd met een periode van schorsing/tijdelijke stopzetting.

8.2 Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

 

9. Beëindiging:

9.1 U kunt deze overeenkomst beëindigen onder de volgende omstandigheden:

1. Algemeen: U kunt uw lidmaatschap beëindigen door GO 24/7 health & wellness minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk (op onze Club via een opzegformulier) op de hoogte te stellen. Deze overeenkomst verstrijkt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of aan het einde van de daaropvolgende maand. Annuleren van uw incasso-opdracht voor de betaling van vergoedingen is niet voldoende en vormt geen bewijs van schriftelijke kennisgeving;

9.2 Tussentijdse opzegging door de Club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: – het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke clubreglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; – het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Club of jegens een ander clublid of teamlid van de Club. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. Daarnaast wordt eventuele schade op het betreffende lid verhaald.

9.3 Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

 

10. Toegangssleutels:

10.1 Een toegangssleutel wordt bij inschrijving als lid aan u verkocht en zal bij aanvang van lidmaatschap voldaan worden. Deze toegangssleutel zal uitsluitend door u persoonlijk gebruikt worden om toegang te krijgen tot de Club. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.

10.2 Als u uw toegangssleutel bent verloren of hij is gestolen, dan moet u dit bij de Club melden en koopt u een nieuwe vervangende toegangssleutel.

10.3 Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club, noch moeten ze verwachten dat een ander lid hen toegang tot de Club zal verlenen.

10.4 De toegangssleutel is gekocht en blijft uw eigendom.

 

11. Veiligheidsvoorschriften:

11.1 De Club is onder 24-uurs (video) bewaking en al het gebruik van de Club wordt gearchiveerd. U mag geen gasten meebrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden kan aan u een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en / of uw lidmaatschap opgeschort of beëindigd worden met opeisbaarheid van de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00.

11.2 Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur welke u gebruikt heeft schoon te maken en de gewichten op hun plaats terug te leggen.

11.3 U mag geen bezoekers tijdens onbemande uren de toegang verlenen. Ook mag u leden welke de sleutel zijn vergeten geen toegang verlenen tot de Club.

11.4 U bent verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker weet hoe u een apparaat dient te gebruiken, kunt u instructies krijgen van het personeel.

11.5 U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in het geval van een noodsituatie te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan de Club de kosten op u verhalen al dan niet in combinatie met een boete.

11.6 Beledigende taal, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de Club kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap. In dit geval zult u verplicht zijn de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode te betalen.

11.7 Het maken van foto’s door leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.

11.8 De leden moeten alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moet u zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van elk item van fitness apparatuur in de Club. U bent bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is en op zulke momenten dient u geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee u niet vertrouwd bent.

11.9 Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij alleen mogen sporten tijdens bemande uren of samen met een ander lid/partner mogen sporten tijdens onbemande uren. Voor deze leden is ALLEEN sporten tijdens onbemande uren dus NIET toegestaan.

 

12. Gasten:

12.1 U kunt tijdens bemande uren altijd een gast laten kennis maken met GO 24/7 health & wellness. U kunt dit vooraf melden bij een van onze clubteamleden.

12.2 U geeft de gegevens van de gast aan het team door en wij nemen contact op met uw gast of we geven gelijk een rondleiding en informatie bij het bezoek van uw gast tijdens de bemande uren.

 

13. Gedrag:

13.1 Leden en gasten dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden en gasten mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Club. Schade aan het eigendom van de Club wordt verhaald op leden of gasten die deze schade veroorzaken.

13.2 Aanstootgevend, grof of beledigend gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.

13.3 Het gebruik van sterke drank en roken is niet toegestaan in de Club.

13.4 Alle leden en hun gasten dienen een handdoek mee te nemen naar de sportruimte om na het trainen de apparatuur schoon te maken ten behoeve van de volgende gebruiker.

13.5 Alle leden dienen schone sportschoenen te dragen welke alleen in de Club gebruikt worden (binnenschoenen).

 

14. Verplichtingen van de Club:

De Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. De Club onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. De Club staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. De Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

15. Verplichtingen van het lid:

Het lid houdt zich aan de door de Club gegeven instructies en een eventueel geldende reglement. Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Club. Het lid dient de aanwijzingen van de Club c.q. de door aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient het lid dit aan de teamleden van de Club kenbaar te maken, zodat er uitleg geven kan worden. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. In alle ruimtes van de Club is een algemeen rookverbod van toepassing. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Club mede te delen.

16. Tussentijdse wijzigingen:

16.1 De Club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

16.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het lid heeft het lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het lidmaatschap zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld terugbetaald.

17. Privacy:

De Club verwerkt uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid kunt u lezen welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

18. Overig:

18.1 Auto’s die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de Club of elders op het terrein en alles wat zich in de auto’s bevindt wordt op eigen risico achtergelaten. De Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/inbraak of verlies hiervan.

18.2 U kunt de Club niet aansprakelijk stellen voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen tijdens het bezoek aan de Club en het gebruik van de faciliteiten van de Club.

 

19. Toepasselijk recht: Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Contact

GO 24/7 B.V.

Provincialeweg Zuid 91a

6438 BC Oirsbeek

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

046-3030139

Go 24/7 B.V.
KVK 85439053
BTW-Nummer NL863623359B01

bottom of page